Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đảng bộ Sông Công: Quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

02-07-2021 07:49

            Với sự chủ động, sáng tạo, cùng quyết tâm và nỗ lực lớn, nhiệm kỳ 2015-2020,  đảng bộ thành phố Sông Công đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt khá, cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội đã và đang từng bước được hoàn chỉnh và nâng cấp, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Trong 5 năm thành phố vẫn duy trì Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế hàng năm đạt trên 19%. Thu ngân sách bình quân hàng năm tăng gần 21%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 70 triệu đồng, gấp 1,75 lần so với năm 2015.Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 0,66%.  Đặc biệt, thành phố đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II....

Có được kết quả đó là nhờ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã chủ động, triển khai có hiệu quả 12 chương trình, đề án với những cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên từng lĩnh vực.

            Tại đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã bầu ra 39 đồng chí vào BCH khóa mới. Đồng thời  biểu quyết thông qua 14 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí  Hoàng thái Cương – tỉnh ủy viên – bí thư thành ủy Sông Công cho biết: Bước vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và nghị quyết đại hội 13 của Đảng trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch Covid 19, thành phố Sông Công đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những chỉ tiêu cụ thể, sát thực, đảm bảo cụ thể hóa đầy đủ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ theo hướng khai thác tối đa tiền năng lợi thế. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác vừa chống dịch, vừa đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Căn cứ vào 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà đại hội đảng bộ thành phố lần thứ IX đã đề ra cho cả nhiệm kỳ,  cũng như  nhiệm vụ cụ thể của năm 2021. Đảng bộ thành phố cũng đã tiến hành đánh giá tổng kết các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016- 2020 của thành phố. Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục triển khai  tiếp mốt số chương trình đề án trong giai đoạn 2020 - 2025.

   Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong từng lĩnh vực. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đơn vị, cá nhân, người đứng đầu. Trên cơ sở khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó tiếp tục tập trung phát triển công nghiệp; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đô thị và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, mỗi địa phương, đơn vị của thành phố Sông Công có một cách làm riêng, sáng tạo, vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

 Với sự triển khai đồng bộ các giải pháp, sát với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid 19 – vừa duy trì phục hồi phát triển kinh tế. Nên trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phố Sông Công vẫn cơ bản hoàn  tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội  đã đề ra, như: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn  đạt gần 4.600  tỷ đồng, bằng 41,% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt 2.845 tỷ đồng, bằng 50,1% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ.  Tổng giá trị xuất khẩu đạt 75,3 triệu USD, bằng 38,8% kế hoạch, tăng 11,5%  so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách đạt trên 178 tỷ đồng, bằng 71,6% kế hoạch tỉnh giao, bằng 56,7% so với dự toán HĐND thành phố giao. Trong 6 tháng đầu năm thành phố đã thu hút được 9 dự án vào khu công nghiệp Sông Công I, II , trong đó có 6 dự án DDI và 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 673 tỷ đồng và 48,3 triệu USD.

         Đặc biệt,  thành phố đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,9%, đã bầu đủ 02 đại biểu Quốc hội khóa XV, 4 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 30 đại biểu Hội đồng nhân cấp thành phố đạt 100% số lượng đại biểu được ấn định; bầu 219 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đạt 98,2% số lượng đại biểu được ấn định.

      Công tác xây dựng đảng được thực hiện gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chỉ thị 05 của bộ chính trị, qua đó tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên. Việc kiện toàn sắp xếp tổ chứ đảng và bộ máy chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giảm biên chế. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

            Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, tin tưởng rằng đây sẽ là tiền đề quan trog để  Đảng bộ Sông Công sớm đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống.

 

CD

 

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4505

Tổng truy cập: 1856545