Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Bình Sơn

18-12-2019 09:59

UBND xã Bình Sơn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Bình Sơn như sau:

1. Ông Dương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã - Trưởng bộ phận

Chỉ đạo chung, lãnh đạo quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Bình Sơn theo đúng quy định.

Triển khai chỉ đạo, điều hành việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

Chủ trì các cuộc họp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của bộ phận một cửa và việc giải quyết TTHC của các bộ phận chuyên môn theo quy định.

          2. Ông Nguyễn Hoài Phương, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó bộ phận

Có trách nhiệm giúp đồng chí Trưởng bộ phận phụ trách chung về điều hành các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã với Chủ tịch UBND xã, UBND thành phố theo quy định. Đề xuất kịp thời với Trưởng bộ phận về các vướng mắc, tồn tại, biện pháp khắc phục và giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính hiệu quả.

3. Bà Nguyễn Thu Hiền, Công chức Văn phòng Thống kê xã - Thành viên

          Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các TTHC thuộc các lĩnh vực: Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thanh tra. Chuyển giao hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, công dân đến bộ phận chuyên môn có liên quan để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

          Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo đúng thẩm quyền. Thực hiện việc ghi sổ nhật ký theo dõi phản ánh, kiến nghị của công dân, sổ ban hành phiếu xin lỗi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã và việc mở hòm thư góp ý theo quy định.

          Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất với lãnh đạo UBND xã và cấp trên về kết quả công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của xã.

          Thu, nộp phí, lệ phí (nếu có) của các tổ chức, cá nhân tới giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã theo đúng quy định của pháp luật.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận phân công.

          4. Ông Trần Quốc Bình, Công chức Tư pháp Hộ tịch xã - Thành viên

          Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các TTHC thuộc các lĩnh vực: Tư pháp Hộ tịch. Trực tiếp giải quyết hồ sơ lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch, phối hợp với bộ phận chuyên môn giải quyết hồ sơ lĩnh vực Thanh tra. Chuyển giao hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, công dân đến bộ phận chuyên môn có liên quan để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

          Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo đúng thẩm quyền. Có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết cho việc xác minh tính hợp pháp của các giấy tờ văn bản để giải quyết TTHC.

          Lập biên bản tạm giữ giấy tờ, văn bản có dấu hiệu giả mạo, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các trường hợp sử dụng giấy tờ giả mạo.

          Quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử, phần mềm hộ tịch giải quyết TTHC theo đúng quy định.

Trực tiếp quản lý sổ, biểu mẫu hộ tịch, dấu chứng thực, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo hàng tháng, quý, năm về lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch của xã.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận phân công.

          5. Bà Mã Thị Duyên, Công chức Địa chính xã - Thành viên

          Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các TTHC thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường, Giao thông vận tải. Trực tiếp giải quyết hồ sơ lĩnh vực Tài nguyên Môi trường. Chuyển giao hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, công dân đến bộ phận chuyên môn có liên quan để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

          Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo đúng thẩm quyền. Có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết cho việc xác minh tính hợp pháp của các giấy tờ văn bản để giải quyết TTHC.

          Quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử giải quyết TTHC theo đúng quy định.

Trực tiếp quản lý sổ, biểu mẫu, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo hàng tháng, quý, năm về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường của xã.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận phân công.

          6. Bà Ngô Thị Ngần, Công chức Văn hóa Xã hội xã - Thành viên

          Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các TTHC thuộc các lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội; Dân tộc; Văn hóa, thể dục thể thao; Quân sự. Trực tiếp giải quyết hồ sơ lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội. Chuyển giao hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, công dân đến bộ phận chuyên môn có liên quan để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

          Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo đúng thẩm quyền. Có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết cho việc xác minh tính hợp pháp của các giấy tờ văn bản để giải quyết TTHC.

          Quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử giải quyết TTHC theo đúng quy định.

Trực tiếp quản lý sổ, biểu mẫu, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo hàng tháng, quý, năm về lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội của xã.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận phân công.

Trên đây là Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Bình Sơn. Thông báo này thay thế cho Thông báo số 47/TB-UBND ngày 22/01/2019 của UBND xã, yêu cầu các thành viên của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công./.Thống kê truy cập

Đang truy cập:2803

Tổng truy cập: 1794635