Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Dương Hồng Vượng

 Năm sinh: 1966

 Chức vụ: Ủy viên BCH Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND   xã 

 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Số điện thoại di động: 0912.501.211

 Email:

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

Họ và tên: Nguyễn Hoài Phương

 Năm sinh: 1967

 Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã 

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Số điện thoại di động: 0912.501.211

 Email: