Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Dương Hồng Vượng

 Năm sinh: 1966

 Chức vụ: Chủ tịch HĐND   xã 

 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Email:

PHÓ CHỦ TỊCH  

 Họ và tên: Vũ Thị Hà

 Năm sinh: 1971

 Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã 

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Email: