Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Họ và tên: Dương Văn Hải

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0912.501.211

Email: haidv@thainguyen.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH  

 Họ và tên: Nguyễn Hoài Phương

 Năm sinh: 1967

 Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Chủ tịch UBND xã          

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Email: