Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

Họ và tên: Dương Văn Hải

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0912.501.211

Email: haidv@thainguyen.gov.vn; haipctbs@gmail.com